نقش سازمان


نقش سازمان مديريت صنعتي در ارائه خدمات مشاوره

  سازمان مديريت صنعتي در فرآيند ارايه خدمات مشاوره اي خود ،حسب نياز و تقاضاي كارفرمايان ، نقش خود را به يكي از اشكال زير ايفا مي كند:

1- "مشاور مادر" در فرآيند اجراي طرح هاي كلان مشاوره و پژوهشي توسط كارفرمايان.

2- ارايه خدمات مشاوره باليني در فرآيند اجراي عمليات توسط كارفرما.

3- طراحي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي كاربردي داراي اثرات بهبود سريع در عملكرد موسسات

4- خدمات نظارت بر اجراي طرح هاي مشاوره اي و پژوهشي.

5- عارضه يابي و حسابرسي عمليات جهت يافتن گلوگاه ها در روان سازي عمليات .

6- طراحي ساختار ها و نظام هاي عملياتي.

7- انجام پژوهش هاي كتابخانه اي و ميداني.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات