معرفی مشاوره و پژوهش


 
خدمات مشاوره اي و تحقيقاتي سازمان مديريت صنعتيفعاليت هاي مشاوره اي سازمان مديريت صنعتي با توجه به ماهيت و نوع خدمات ، فرآيند ارائه و نيز كاربرد نتايج آن ها در دو شكل " مشاوره مديريت "و " پژوهش" ارايه مي گردد.

هدف از ارايه خدمات مشاوره اي سازمان كمك به مديران صنايع مختلف براي همگامي با تغييرات رو به رشد محيط كسب و كار و رويارويي با چالش هاي پيش رو در دو سطح ملي و بين المللي مي باشد. در ارايه اين خدمات درك صحيح از مسايل و ارتباط آن ها با ساير عوامل سيستمي و نيز توجه به كاربردي بودن نتايج از اصول بنياني تفكر نيروي كارشناسي است.

سازمان مديريت صنعتي همواره سعي كرده است كه كمك كند واحد هاي كسب و كار مهم ترين چالش هاي پيش روي خود را مورد خطاب قرار داده تا از اين راه بتوانند فرآيند ارزش آفريني و بهبود عملكرد خود را ارتقاء داده و آن را پايدار نمايند.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات