تولید و عملیات

تولید و عملیات
 
معرفي خدمات مشاوره مديريت توليد و عمليات
مبحث مديريت توليد و عمليات از دوران پيدايش جامعه صنعتي زماني كه توليد؛ محور توسعه قرار گرفت به عنوان شاخه ايي از علم مديريت مطرح گرديد. در آن زمان با استفاده از دانش مديريت توليد و عمليات ؛ مديران سعي مي كردند تا مسائل مربوط به حوزه توليد را با نگاه علمي بررسي نموده و براي آن راه حل ارائه نمايند. در اين دوران با تكيه بر دانش مديريت توليد و عمليات  براي اولين بار محاسبات زمانسنجي يعني تعيين زمان استاندارد لازم براي توليد يك واحد محصول انجام و بر اساس نتايج حاصل از آن مشكل هميشگي بين كارگر و كارفرما يعني تعيين ظرفيت عملي توليد محقق گرديد.
در شرايط  امروز يعني در دوران جوامع فراصنعتي با پر رنگ شدن نقش خدمات در اقتصاد جوامع؛ مديريت توليد و عمليات  به عنوان يك ركن اساسي در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي  ايفاي نقش مي نمايد.  امروزه شركت هاي پيشرو با استفاده از مديران مجرب در حوزه مديريت توليد و عمليات هم فعاليت هاي  مربوط به حوزه خدماتي و هم فعاليت هاي مربوط به حوزه ساخت وتوليدي خود را  راهبري نموده و با خلق ارزش براي ذي نفعان  جايگاه ويژه اي براي  خود در بازار هاي ابر رقابتي ايجاد نموده اند.

رويكرد سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت توليد و عمليات داراي ويژگي هاي زير مي باشد:

    نگاه استراتژيك به حوزه مديريت توليد و عمليات به عنوان يك عامل ارزش آفرين براي ذينفعان
    نگرش كاربردي به پياده سازي نظام مديريت توليد و عمليات در سازمان ها و موسسات
    استفاده از ابزارها، متدولوژي ها و دانش هاي به روز در حوزه مديريت توليد و عمليات
    ارتقا توانمندي هاي مديريتي و كارشناسي در حوزه مديريت توليد و عمليات به منظور بستر سازي توسعه فردي و توانمندي شغلي

برخي از خدمات پيشنهادي سازمان مديريت صنعتي در حوزة مشاوره مديريت توليد و عمليات:

      طراحي ساختار سازماني و فرآيندها در حوزه مديريت توليد و عمليات و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط در ساختار طراحي شده
    طراحي نظام مديريت زنجيره تامين
    طراحي سيستم جامع نگهداري و تعميرات
    طراحي سيستم  برنامه ريزي و كنترل توليد
    طراحي سيستم  برنامه ريزي و كنترل مواد
    طراحي سيستم كنترل موجودي و انبارها
    طراحي لي اوت و چيدمان توليد وانبارها
    طراحي سيستم پاداش افزايش توليد
    زمان سنجي فعاليت هادرفرايندهاي مختلف
    ظرفيت سنجي انجام فعاليت ها درحوزه هاي مختلف
    طراحي سيستم هاي توليد و ارائه خدمت
    ارزيابي عملكرد واحدها و شعب مشابه در سازمان هاي خدمت گرا نظير بانك ها؛ هتل ها؛ بيمارستان ها و... 

برخي ازتجارب سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت توليد و عمليات:

    طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ديزل سنگين ايران
    طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران
    طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت دخانيات گيلان
    طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات شركت ماشين سازي اراك
    طراحي نظام جامع مديريت توليد و عمليات مجتمع فولاد اسفراين
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت توليدي برفاب
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت گسترش دارويي ايران
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت توليدي آزمايش
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت دخانيات گيلان
    شناسايي دلايل تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي در كشور
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت لوازم خانگي آردل
    زمان سنجي و ظرفيت سنجي شركت سينا دارو
    طراحي سيستم برنامه ريزي توليد شركت نساجي حرير
    طراحي سيستم ارزيابي كيفيت خدمات  مجتمع پتروشيمي آرياساسول
    طراحي آموزش و راه اندازي سيستم جامع نگهداري و تعميرات شركت مترو تهران
    طراحي سيستم جامع نگهداري و تعميرات شركت قطارهاي مسافري رجا

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات