تعالی سازمانی

تعالی
 

مدل تعالي سازماني، ابزاري است كه به سازمانها كمك مي كند كه به نتايج سرآمد در زمينه عملكرد، مشتريان، كاركنان و جامعه، به وسيله رهبري پيشبرنده ،خط مشي و استراتژي و با بهره گيري از كاركنان ، شركاء ، منابع و فرآيندها ، دست يابند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که رويکرد سنتي نسبت به کيفيت ، ديگر پاسخگو نيست. طبق بررسي‌هاي انجام شده تقريباً 85% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مديريت و سيستم‌هاي مديريتي مربوط هستند ، در حالي که تنها 15% از آنها برگرفته از عمليات يا مربوط به تکنولوژي مي‌باشند. از طرف ديگر به منظور اجراي صحيح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سيستمها، فرآيندها و واحدهاي سازمان در مواقع لازم و به صورتي مناسب مورد ارزيابي قرار گيرند. اين ارزيابي از يک سو برنامه ريزيهاي آينده را تحت تاثير قرار داده و از سوي ديگر اجراي برنامه هاي موجود را جهت دهي مي‌کند. بدين منظور روشها و ابزارهاي مختلفي ايجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر اين روشها به بعد خاصي از سازمان ، برنامهها ، اجراي برنامه‌ها و نتايج اکتسابي سازمان ميپردازد. مدلهاي تعالي با نگرشي کل‌نگر و با ايجاد نظام جامعي جهت ارزيابي سازماني به تعيين سطح سازمان ، واحدها و فرآيندهاي آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت ، زمينه هاي بهبود و اقدامات اصلاحي و بهبود مناسب را استخراج ميکند.
مدل تعالي بنياد مديريت کيفيت اروپا (EFQM) نيز از جمله اين مدلها بوده که بر مفاهيمي پايه‌اي چون ارزش افزايي براي مشتريان، پايدارسازي نتايج برجسته ، توسعه قابليت هاي سازماني، خلق آينده‌اي پايدار، رهبري با دور انديشي، الهام بخشي و درستي، مديريت با چابكي، موفقيت از طريق استعداد كاركنان و هدايت خلاقيت و نوآوري استوار مي‌باشد. اين مدل تاكيد بر تحول دروني سازمان و پياده سازي و استقرار فرآيند خودارزيابي دارد. در سالهاي اخير بسياري از سازمانها با بکارگيري اين مدل به نتايج مطلوب دست يافته‌اند.
در كشور ما چندي است كه فعاليت‌هاي فراگيري در راستاي تعالي سازماني و نظام‌هاي مرتبط با آن به انجام شده و مركز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي نيز به تدوين جايزه ملي تعالي سازماني بر مبناي مدل بنياد مديريت كيفيت اروپا(EFQM)  اقدام نموده است.
رويكرد سازمان مديريت صنعتي در حوزه تعالي سازماني:
رويكرد سازمان براي اجراي پروژه هاي تعالي سازماني، بر اساس ويرايش 93 مدل تعالي مي باشد. ويژگي اين ويرايش عبارت است از:
نگاه جامعي به سازمان دارد.
    در عين جامع بودن نگاهي منعطف به سازمان دارد.
    براي هر سازمان با توجه به نوع صنعت ، بزرگي و كوچكي آن ، ماهيت و... كاربرد دارد.
    نقاط قوت و زمينه هاي بهبود را براي سازمان بر اساس شرايط سازمان، تعيين     مي نمايد.


خدمات سازمان مديريت صنعتي در حوزه تعالي سازماني:
سازمان مديريت صنعتي به دو شيوه آماده ارايه خدمات مي باشد:

    جايزه ملي تعالي سازماني: سازمانهاي متقاضي شركت در فرآيند جايزه، پس از ثبت نام در دبيرخانه، اقدام به ارايه اظهارنامه مربوط به سطح مورد تقاضا (گواهي نامه، تقديرنامه و تنديس) نموده و سپس از طريق دبيرخانه تيم براي ارزيابي سازمان مامور شده و پس از ارزيابي در صورت تاييد تيم ارزيابي، سطح سازمان متقاضي از لحاظ ميزان بلوغ تعالي اعلام مي گردد.

    و ارايه خدمات مشاوره و آموزشي

برخي از مشتريان سازمان در حوزه تعالي عبارت هستند از:

    سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
    شركت ممسكو ( زيرمجموعه شركت ميدكو )
    سازمان نوسازي شهر تهران ( زيرمجموعه شهرداري تهران)
    بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ايران
    شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
    پالايشگاه بندرعباس
    بانك پاسارگاد

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات