شناخت و عارضه یابی سازمانی

یکی از اهداف اولیه تشکیل و تاسیس سازمان‌، کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفیت مدیریت به منظور اجرای طرح‌های تحول و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و پیشرفت آنها بوده است. به این منظور، از مدل‌های گوناگونی با رویکردهای استراتژیک، مالی و اقتصادی، و بهره‌وری استفاده می‌شود. هدف از به‌کارگیری این گونه مدل‌ها، شناخت وضعیت فعلی سازمان از طریق اجرای طرح‌های مشاوره‌ای‌، پژوهشی، و آموزشی است و سازمان مدیریت صنعتی تاکنون مدل‌های متنوعی را برای شناخت و عارضه‌یابی به شرح زیر تدوین و اجرا نموده است: تدوین متدولوژی عارضه‌یابی سازمانی بر اساس مدل EFQM به سفارش شرکت نوسازی صنایع ایران و اجرای آن در شرکت‌های متعدد تدوین متدولوژی عارضه‌یابی مدیریت پروژه بر اساس مدل PMBOK و اجرای آن در شرکت‌های متعدد طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی بهره‌وری طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی مالی طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی منابع انسانی طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی استراتژیک

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات