مدیریت حمل و نقل

مديريت حمل و نقل :
بخش حمل و نقل يكي از بخش های زیربنایی دراقتصاد کشور است و ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بخش ها  به ويژه بخش هاي  عمراني و لجستيكي  دارد.
مهمترين روش هاي حمل كالا و مسافر عبارتند از :
1.حمل و نقل جاده اي
2.حمل و نقل ريلي
3.حمل و نقل هوايي
4.حمل و نقل دريايي
5. حمل و نقل لوله اي
درحال حاضر در حدود 90 درصد  از حمل و نقل بار و مسافر  در كشور  از طریق جاده و كمتر از 10 درصد توسط راه آهن صورت ميگيرد. همچنين سهم حمل و نقل هوايي از حمل و نقل مسافر در حدود 4 درصد است.
بخش حمل و نقل به دليل نقش كليدي كه در برقراري ارتباط بين مراكز تامين ، مراكز توليد و مراكز توزيع ايفا ميكند ، بايد متناسب با برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور توسعه يابد ، در غير اينصورت تحقق برنامه هاي اقتصادي به دليل نا كار آمدي سيستم هاي حمل و نقل و لجستيك با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد.
در يك رويكرد كلي پروژه هاي حمل و نقل را مي توان در دو فاز مورد بررسي و ارزيابي قرارداد:
الف _ فاز اجرا و ساخت
ب_ فاز بهره برداري
در هر دو فاز اشاره شده ،  سازمان مديريت صنعتي ميتواند به عنوان مشاور به مجريان ، سرمايه گذاران ، دولت ، بهره برداران و مديران خدمات مشاوره اي لازم را ارائه نمايد.
نمونه اي از خدمات قابل ارائه سازمان مديريت صنعتي در حوزه حمل و نقل :
الف : ارزيابي  و  اولويت بندي :

    اولويت بندي پروژه هاي حمل و نقل ( به تفكيك در هر بخش ؛ جاده اي ، ريلي ، هوايي ، ..... )
    ارزیابی و اولویت بندی گزینه های حمل و نقل عمومی
    ارزیابی ، رتبه بندی و  انتخاب پيمانکار در پروژه هاي حمل و نقل
    اولويت بندي و انتخاب تامين كنندگان تجهیزات و ناوگان حمل و نقل ( ريلي، جاده‌ اي)
    ارزيابی و اولويت بندی طرح های توسعه شبکه حمل و نقل (ريلي ، جاده اي)
    ارزیابی عملکرد سیستم های لجستيك و  زنجیره تامین
     ارزیابی عملکرد شرکت هاي  حمل و نقل
     ارزيابي كارايي سيستم هاي حمل و نقل
    ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتريان ( راه آهن – مترو )
    عارضه يابي سيستم هاي حمل و نقل

ب :  استراتژي و ساختار  :

    برنامه ريزي استراتژيك ترانزيت و حمل و نقل كانتينري
    طراحي ساختار سازماني شركت هاي حمل و نقل

ج : اقتصاد حمل و نقل  :

    ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل
    تعرفه و قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ( ريلي ، جاده اي)
    ارائه برنامه نوسازي ناوگان حمل و نقل ( ريلي ، جاده اي)
    برآورد ناوگان مورد نياز حمل و نقل  ( ريلي ، جاده اي)
    بررسی و تحلیل بازار حمل و نقل ( ريلي ، جاده اي)
    خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ( ريلي ، جاده اي)

برخي تجارب سازمان مديريت صنعتي  در حوزه حمل و نقل  :

    تدوين سند چشم انداز صنعت حمل و نقل ريلي ، 1389
    تدوين استراتژي و طراحي ساختار سازماني شركت  توسعه صنايع حمل و نقل ريلي گسترش ، 1388
    بررسي الگوهاي حمل و نقل تركيبي و ارائه الگوي مناسب براي كشور ، 1386
    تدوين استراتژي و طراحي ساختار سازماني شركت صنايع ريخته گري ايران خودرو، 1385

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/24 | نظرات