کیفیت

مديريت كيفيت                                                                                                 
يكي از حوزه هاي رو به گسترش در مديريت است. و مديران سازمانها هم در سطح استراتژيك و هم در سطح عملياتي به دانش، ابزارها و تكنيك‌ها و مدل هاي مديريت كيفيت نياز پيدا مي كنند. سازمان مديريت صنعتي، عنوان يكي از پيشگامان حوزه مديريت كيفيت فعاليت هاي متنوعي را در حوزه هاي آموزش، مشاوره ارشد انجام داده است و ظرفيت قابل توجهي را ايجاد نموده است. برخي از اقدامات سازمان مديريت صنعتي در حوزه مديريت كيفيت عبارت بوده اند از:

    همكاري با سازمان ملي استاندارد در خصوص تدوين استانداردهاي ملي از طريق حضور در كميته هاي فني و كميته ملي استاندارد.

    انتشار چندين عنوان كتاب در زمينه استانداردهاي ISO 9000 ,  ISO 14000 , مميزي كيفيت ابزارهاي آماري، مدل هاي تعالي و .....

    برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي مختلف از جمله دوره تخصصي مخصوص كيفيت

    ارائه خدمات مشاوره اي به سازمانهاي مختلف (توليدي- خدماتي- حاكميتي)

همچنين‌ سازمان‌مديريت‌ صنعتي آماده است تا در حوزه هاي زيرخدمات مورد نياز سازمانها را ارائه نمايد:

    مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم، الگوها و مدل ها، روش هاي نوين كيفيت

    طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير (TQM)

    طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت بر اساس استانداردهاي بين المللي

    طراحي و توسعه به كارگيري ابزارهايي نظير: QFD , FMEA  , 6 signs , SPC , MSN , COG، VE

    طراحي و استقرار نظام آراستگي سازماني (5s)

    طراحي و اجراي كارگاههاي مشاوره اي – آموزشي د رحوزه مديريت كيفيت

    طراحي ساختار سازماني واحدهاي مرتبط با كيفيت و تربيت كادر حرفه اي مورد نياز
    همكاري در جذب و آموزش متخصص كيفيت .
     ...

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/23 | نظرات