کارفرمایان


كارفرمايانسازمان ها و نهادهاي صنعتي در بخش هاي دولتي و غير دولتي در سه سطح:

1- صنعت و نهاد هاي مرتبط

2- بنگاه هاي فراگير

3- بنگاه هاي تجاري بزرگ و متوسط

پايگاه كارفرمايان خدمات مشاوره اي-پژوهشي سازمان مديريت صنعتي را تشكيل مي دهند.

 سازمان مديريت صنعتي دراستان خوزستان ازسال 1376 فعاليت خودرا درزمينه مشاوره مديريت درشهراهواز مركز استان خوزستان درايران باانعقاد قراردادهاي متعدد با سازمان هاو شركت هاي بزرگ به ويژه شركت هاي مرتبط با صنعت نفت كه عمدتاً درشهراهواز واستان خوزستان قرارگرفته اند آغاز نمود . بيشترين حجم قراردادهاي اين شركت درموضوعاتي همچون ISO 9000 ، ISO 14000 ، OHSAS 18000 ،   سيستم هاي يكپارچه مديريت ( IMS ) ، HSE و EFQM مي باشد . برخي از سازمان ها و شركت هايي كه تاكنون ازخدمات مشاوره اي شركت سامانه سازكارون استفاده نموده اند به شرح زيرمي باشند :

- شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب
- شركت ملي حفاري ايران
- شركت بهره برداري نفت وگازكارون
- شركت بهره برداري نفت وگازآغاجاري
- شركت بهره برداري نفت وگازگچساران
- شركت بهره برداري نفت وگازمارون
- شركت پيراحفاري
- شركت خدمات رفاهي نفت
- شركت خدمات پشتيباني وترابري نفت
- شركت برق منطقه اي خوزستان
- سازمان آب وبرق خوزستان ( معاونت توسعه سدونيروگاه )
- شركت آب وفاضلاب خوزستان
- شركت آب وفاضلاب اهواز
- نيروگاه رامين
- نيروگاه زرگان
- دانشگاه علوم پزشكي اهواز
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري آب جنوب شرق
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري ناحيه شمال ( دز)
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري كرخه وشاوور
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري گتوند
-  شركت چرم ايران
- شركت ماشين سازي تاشا
- شركت مهندسي فن آور معادن وفلزات ( MMTE )
- شركت نسوز خوزستان
- شركت كشت وصنعت گلستان دزفول
- شركت سپيدان
- شركت فولاد پايا

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/25 | نظرات