تازه های کتب فارسی

تازه های کتب فارسی  
 
 
 
 
 
BP
۲۳۲/۶۷ /ز‏۹۲ش‏۲ ۱۳۹۰
 
 
شايسته‌سالاري/ نويسنده عليرضا زواره.- تهران: علم نو، ۱۳۹۰.
PIR‎ ۲۷۲۱ /ف‏۴د‏۵ ۱۳۹۱
 
 
 
دستور خط فارسي/ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي.- تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي (نشر آثار)، ۱۳۹۱.
 
 
HF‎
۵۳۸۶
۲۳/ي‏۲ک
۱۳۹۰
 
کارآفريني به شيوه مهندس سلطان‌حسين فتاحي: بنيانگذار شرکت صنايع امرسان/ نوشته رضا يادگاري، مهشيد سنايي‌فرد.- تهران: جهان دانش، ۱۳۹۰.
 
 
BF
۳۷۱/۲ /ک‏۲ک‏۲ ۱۳۹۲
 
کتاب کوچک حافظه براي مديران/ ويکي کاپلين؛ترجمه عليرضا صالحي درجزيني، حسين رسولي سلوط.- تهران: عليرضا صالحي درجزيني، ۱۳۹۲.
 
 
 
HA‎
۴۵۷۰/۲ /ي‏۹ق‏۴ ۱۳۹۳ 
 
گزارش اقتصادي اجتماعي استان قزوين سال ۱۳۹۱/ [گردآوري ]معاونت برنامه‌ريزي دفتر هماهنگي امور اقتصادي [استانداري استان قزوين].- تهران: نشر مکعب علم، ۱۳۹۳.
 
 
 
 
HG
۱۷۶/۷‎ /ه‏۲م‏۲ ۱۳۸۴
 
مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک= Fundamentals of future and optinos markets‎/ جان هال ؛ مترجمان سجاد سياح، علي صالح‌آبادي..- تهران: گروه رايانه تدبير پرداز، ۱۳۸۴.
 
 
KMH‎
۱۲۶۳/۸ ۱۳۹۱
 
[ايران. قوانين و احکام]
مجموعه قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي/ تهيه و تنظيم محمدجواد الهيان، گشواد منشي‌زاده.- تهران: موسسه کار و تامين اجتماعي، ۱۳۹۱.
 
 
KMH‎
۳۵۲۷ /م‏۹م‏۳ ۱۳۹۱
 
مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي نگهداري حساب و تهيه صورت حسابهاي ماهانه و نهايي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي/ تهيه و تدوين اکبر ميرشکاري.- تهران: مربع، ۱۳۹۱.
 
HD‎ ۳۰/۲۸‎ /ر‏۴۶م‏۴ ۱۳۹۱
 
 
مديريت استراتژيک پيشرفته :( کارشناسي ارشد مديريت )/ مولفين رضا رسولي، علي صالحي.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۹۱.
 
 
HD
۳۹/۵ /ع‏۲م‏۴ ۱۳۹۰
 
مديريت خريد و سفارشات خارجي جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگاني= Purchasing management‎/ تاليف علي عباسي.- تهران: ترمه، ۱۳۹۰.
 
 
HF‎
۵۴۱۵/۵۲ /م‏۴۳ ۱۳۸۹
 
 
 
مديريت کيفيت-رضايت مشتري : خطوط راهنما براي رسيدگي به شکايات در سازمان‌ها Quality management customer satisfaction guidelines for complaints handing in organization‎ =ISO 10002:2004‎/ مترجمان مرجان لطيفي‌نژاد -بيژن نيکزاد -مسعود ابراهيمي‌جماراني.- تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، ۱۳۸۹.
 
 
 
HJ‎
۹۷۳۳ /ب‏۴م‏۴ ۱۳۹۲
 
 
 
 
مديريت مالي بخش عمومي= Public sector financial (management)‎/ آندرياس برگمن ؛ مترجم بتول زارعي.- تهران: سازمان حسابرسي، کميته تدوين استانداردهاي حسابداري، ۱۳۹۲.
 
 
LB‎
۲۳۵۳‎ /ط‏۲۷۱۳۶م‏۴ ۱۳۹۲
 
 
 
 
مديريت منابع انساني: مجموعه مديريت/ مولفان علي طاهري‌هشي، مهدي دهبيد.- تهران: مکتب ماهان، ۱۳۹۲.
 
 
HD
۵۸/۸ /ت‏۸۷م‏۴ ۱۳۸۸
مربي‌گري تغيير: افرادي که تحت مربي گري قرار مي گيرند و کساني که همکاران خود را مربي گري مي کنند، فرقي براي سوار شدن در يک کشتي براي رفتن به يک سفر دريايي خود- اکتشافي را دارند که در آن قادر هستند استعدادهاي خود را شکوفا سازند= Coaching for change: practical strategies for trans forming 2004‎/ تاليف کي تورن ؛ ترجمه محمود رضايي‌زاده، سيروس پناهي.- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي تهران (مرکزي)، ۱۳۸۸.
 
 
 
HD‎ 
۶۰‎ /م‏۲م‏۵ ۱۳۸۹
 
مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي (شرکت‌ها)= Corporate social Responsibility‎/ نويسنده کونوسوکه ماتسوشيتا ؛ ترجمه محمدرضا سرکارآراني، مريم داداش‌زاده.- تهران: رسال، ۱۳۸۹.
 
UG‎ 
۱۳۱۰‎ /م‏۷م‏۷ ۱۳۹۰
 
 
مقدمه‌اي بر انواع پرنده‌هاي بدون سرنشين و اصول طراحي آنها= An introduction to unmanned aircrafts vehicles and tbeir design principles‎/ تاليف کرامت ملک‌زاده ،علي سادات ،مهدي شجاعي.- تهران: اخوان، ۱۳۹۰.
 
 
HD
۳۰/۳۷ /گ‏۹ک‏۵ ۱۳۸۹
 
مديريت کسب و کار ديجيتالي= Business @ the speed of thought: using a digital nervous system‎/ نويسنده بيل گيتس ؛ اقتباس و ترجمه محمدعلي حق‌شناس.- تهران: دستان، ۱۳۸۹.
 
 
HD‎
۳۷‎ /ف‏۲م‏۲۷۲۸۷ ۱۳۹۲
 
 
 
مروري جامع بر تئوريهاي مديريت: مباني سازمان و مديريت، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني ...= Management theories a comprehensive review‎/ محمود محمديان، جواد حسيني.- تهران: مرکز نشر جهش: آويدنگار، ۱۳۹۲.
 
 
 
BF‎
۴۳۱/
ح‏۷ه‏۹ ۱۳۹۱
 
 
 
 
هوش معنوي در کسب و کار/ تاليف رامش حقيق.- تهران: مهرجرد، ۱۳۹۱.
 
 
 
 
 
 
QA‎     
۷۶      
/م‏  ۸۴۳ ۱۳۹۰    
 
اصول حاکميت شرکتي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (۲۰۰۴)= OECD Principles of corporate governance (2004)‎/ سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، مهسا رهبري خرازي.- تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۰.
 
PE    ‎
۱۱۲۷ /م‏۴۶ک‏۵ ۱۳۸۲
 
English for the students of industrial‎/ مسعود کسائي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۲.
 
BJ‎
۱۷۲۵ /آ‏۹ ۱۳۸۳

 
 
آيين رفتار حرفه‌اي: لازم‌الاجرا از تاريخ ۱۳۸۲= Code of ethics: effective date: feb 17, 2004‎/ [تهيه‌کننده ]جامعه حسابداران رسمي ايران.- تهران: حساب، ۱۳۸۳.
 
 
 
 
 
HD
۵۶/۲۵ /الف‏۴ ۱۳۹۰
 
 
ارزيابي عملکرد: شاخص هاي ارزيابي شناسايي نواقص، اجتناب از خطاهاي مرسوم= Measuring performance: expert solutions to everyday challenges‎/ انتشارات دانشکده کسب و کار هاروارد ؛ ترجمه مسعود سلطاني.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۰.
 
 
HF
۵۶۲۶ /الف‏۴۷۱۷ ۱۳۹۲
 
 
استانداردهاي حسابداري بخش عمومي= Public sector accounting standards‎/ کميته تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي.- تهران: سازمان حسابرسي، کميته تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي، ۱۳۹۲.
 
 
 
HD‎
۳۰/۲۸ /ر‏۸۸۵الف‏۵ ۱۳۹۲
 
 
استراتژي خوب، استراتژي بد تفاوتها و دلايل اهميت= Good strategy, Bad strategy : the difference and why matters‎/ نويسنده ريچارد روملت ؛ ترجمه بابک وطن‌دوست ؛ ويراستاران امير ملکي، فيروزه الجائي.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۲.
 
 
HB‎ ۱۸۰/ف‏۲ر‏۲ ۱۳۷۷
 
 
 
 
اقتصاد کلان، نظريه‌ها و مسائل: ۹۰۰ تست با پاسخ تشريحي/ تاليف تيمور رحماني.- تهران: برادران، ۱۳۷۷.
 
HM
۱۱۰۶ /ب‏۴ب‏۲ ۱۳۹۲
 
 
 
بازي‌ها: روانشناسي روابط انساني= Games people play: the psychology of human relationships‎/ اريک برن ؛ برگردان اسماعيل فصيح..- تهران: ذهن آويز، ۱۳۹۲.
HF‎ ۵۶۲۶‎ /ص‏۷پ‏۴ ۱۳۹۲
 
 
 
 
 
 
پذيرش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي براي نخستين‌بار= A practical guide to IFRSI 1: first- time adoption of international financial reporting standards‎/ ترجمه و تاليف محمدحسين صفرزاده.- تهران: سازمان حسابرسي، مديريتي تدوين استانداردها، ۱۳۹۲.
 
HG‎
۳۲۷۰
 
تاريخ شفاهي بانک مرکزي ايران= Oral history: of the central bank of Iran‎/ مجري طرح وحيد طبايي ؛ ويراستار منصور مدرسي..- تهران: پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۲.
 
 
LB‎
۲۳۳۱
/پ‏۴۴
۱۳۹۲
 
 
 
تدريس موثر در آموزش عالي= Effective teaching in higher education‎/ جورج براون، مدلين اتکينز ؛ مترجمان سيدعلي سيادت، محمدجواد لياقت‌دار.- تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۹۲.
 
 
 
HD‎
۹۵۰۲ /ف‏۹۲ت‏۴ ۱۳۸۶
 
ترازنامه هيدروکربوري کشور سال ۱۳۸۶= Islamic Republic of Iran (2007) Hydrocarbon balance‎/ گروه مديريت انرژي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ؛ [براي] وزارت نفت، معاونت امور برنامه‌ريزي..- تهران: موسسه مطالعات بين المللي انرژي، ۱۳۸۶.
 
 
 
HD
۳۰/۲۳
/ت‏۵۷
۱۳۹۱
 
تصميم‌گيري : تصميم‌سازي ، ارزيابي ريسک‌ها ، بررسي گزينه‌ها ، انتخاب .= Making decisions: expert solutions to everyday challenges‎/ دانشکده کسب و کار هاوارد ؛ مترجم مجيد کرمي.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۱.
 
 
HD‎ 
۳۰/۲۸
/ت‏۷
۱۳۹۰
 
تفکر استراتژيک : الگوها و روندها، استراتژي، هدف گذاري و اولويت بندي)= Thinking strategically: exper solutions to every day challenges‎/ [تهيه‌کننده دانشکده بازرگاني دانشگاه هاروارد] ؛ ترجمه مسعود سلطاني.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۰.
 
 
HD
۵۸
/۸۲ /م‏۵ت‏۹ ۱۳۸۹
 
توسعه ظرفيت يادگيري چالش مهم مديران و رهبران/ علي‌نقي مشايخي ؛ به کوشش مصطفي هاشمي‌طبا..- تهران: دستان، ۱۳۸۹.
 
HF‎ ۵۵۴۹/۱۲ /گ‏۴ج‏۷ ۱۳۹۳
 
جعبه ابزار مديران امروزي= The new manager's tool kit: 21 things you need to know to hit ground running‎/ دان گريم، شريل گريم ؛ برگردان مجتبي کيايي، سيده مونا شيرخورشيدي..- تهران: سازمان مديريت صنعتي، ۱۳۹۳.
 
HF‎
۵۵۴۹/۵ /ک‏۲۴ح‏۷ ۱۳۹۲
 
حفظ کارکنان: استخدام مناسب، حفظ برترينها، سازمان موفق= Retaining employee expert solutions to everyday challenges‎/ دانشکده کسب وکار هاروارد ؛ ترجمه مجتبي اسدي، مجيد کرمي.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۲.
 
PS‎
۳۵۵۶
/ي‏۵ح‏۸
۱۳۸۲
       حکايت دولت و فرزانگي= The instant millionaire: a tale of wisdom and wealth‎/ مارک فيشر ؛ ترجمه گيتي خوشدل.- تهران: قطره، ۱۳۸۲.
 
 
 
                                                                                        
 
 
HD‎
۳۸۵۶ /ف‏۲ ۱۳۹۱
 
دستورالعمل نظام راهبري: حاکميت شرکتي شرکتهاي دولتي= Guide lines on corporate governance of state- owned enterprises‎/ کاري از سازمان همکاري اقتصادي توسعه ؛ ترجمه عليرضا اميدوار؛ مقدمه نويس عليرضا عسکري ماراني.- تهران: گندمان، ۱۳۹۱.
 
HD‎
۲۷۴۱
/م‏۵ر‏۲ 
۱۳۹۲
 
راهبري شرکتي: مفاهيم و موردکاوي= Corporate governance concepts and cases‎/ مولفان و مترجمان بيتا مشايخي، مهين شاکري.- تهران: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، ۱۳۹۲.
 
      HF‎ 
    ۵۶۲۶‎ 
   /ب‏۴ر‏۲ 
    ۱۳۹۳
 
راهنماي بکارگيري استاندارد حسابداري شماره ۱۲: ماليات بر درآمد= Practical guide on in come taxes IAS 12‎/ موسي بزرگ‌اصل، يونس بادآورنهندي.- تهران: سازمان حسابرسي، ۱۳۹۳.
 
 
      HF‎
   ۳۷۷۰/۲‎       /ي‏۷ع‏۸
    ۱۳۸۹
 
 
راهنماي تجارت با کشور عمان= Country commerical guide Oman‎/ کيومرث شريفي؛ [پديدآورندگان ]سازمان توسعه تجارت ايران ، معاونت بازاريابي و تنظيم روابط سازمان ؛ مدير طرح رضا توفيقي..- تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۹.
 
HD              ‎

۵۸/۹  
/      ه‏۸ر‏۲ 
 
 
راهنماي متقاضيان جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني ۱۳۸۹/ تاليف مسعود همايونفر.- تهران: موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني، انتشارات سرآمد، ۱۳۸۹.
 
 
HD‎ 
۵۸/۹‎ /
ر‏۲۳
۱۳۸۸
 
راهنماي متقاضيان جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني ويرايش ارديبهشت ماه ۱۳۸۸/ موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني، انتشارات سرآمد.- تهران: موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني، انتشارات سرآمد، ۱۳۸۸.
 
HF         ‎
   ۵ ۶۷ ۹ 
    /ر‏۱۵س
۱۳۹۱
 
سامانه اطلاعات حسابداري (۱)= Accounting information systems (1)/ [ تاليف مارشال رامني، پل جان استاينبرت ] ؛ ترجمه حسن مدرکيان.- تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، ۱۳۹۱.
 
 
 
 
 
 
 
HF‎
۵۵۴۹/۵ /ه‏۴ ۱۳۹۰
 
هدف‌گذاري: اولويت‌بندي،برنامه محوري، سنجش موفقيت= Setting goals: Expert solutions to everyday challenges‎/ انتشارات دانشکده کسب و کار هاروارد ؛ ترجمه مسعود سلطاني.- تهران: آريانا قلم، ۱۳۹۰.
 
 
 
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/25 | نظرات