شرایط عضویت در کتابخانه

شرایط عضویت در کتابخانه
 
​افراد با رعايت مقررات مربوطه مي توانند از كتابخانه سازمان استفاده نمايند. اين افراد به دو گروه عضو و غير عضو تقسيم مي شوند:
1- اعضائ كتابخانه
اشخاصي كه از كليه خدمات كتابخانه از جمله امانت منابع مي توانند بهره مند شوند شامل:
1-1- كاركنان رسمي سازمان
1-2- كاركنان وابسته سازمان ( در صورت تائيد امور اداري به منظور تسويه حساب با سازمان)
1-3- اعضاي هئيت علمي و استادان قراردادي مركز آموزش سازمان
1-4- اعضاي نمايندگي هاي سازمان
1-5- دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد، عالي و تخصصي مديريت سازمان
1-6- اعضاي خانه مديران
1-7 - فارغ التحصيلان دوره هاي عالي مديريت سازمان
1-8- مديران و پژوهشگراني كه در اجراي قراردادها با سازمان همكاري دارند و مديران شركت هاي معتبر ( به تشخيص مديران سازمان)
1-9- مديران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و مديران ارشد شركت هاي تابعه
1-10- مديران وزارت صنايع و مديران ارشدسازمانها و شركت هاي تابعه
1-11- اعضاي انجمن مديريت اجرايي
1-12- اعضاي انجمن مشاوران مديريت ايران
1-13- اعضاي هئيت علمي رسمي دانشگده هاي مديريت
تبصره:كاركنان رسمي و قراردادي هاي تمام وقت سازمان ماداميكه به عضويت كتابخانه در نيامده باشند مي توانند از امكانات كتابخانه در محل آن بهره مند شوند. همچنين در خصوص ساير افراد واجد شرايط براي عضويت حداكثر تا 3 بار امكان استفاده در محل وجود دارد.

2- غير عضوء
اشخاصي كه صرفا" از خدمات كتابخانه در محل آن بهره مند مي شوند:
( سه روز اول هفته)
2-1-دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي مديريت و ساير رشته هاي مرتبط نظير حسابداري و اقتصاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مدرسان پاره وقت مديريت اين موسسات
2-2- متخصصان و پژوهشگران در زمينه مديريت
2-3- ساير اشخاصي كه نياز به استفاده از خدمات كتابخانه را دارند به تشخيص و معرفي مديران سازمان و يا رئيس كتابخانه
3-4- ارائه كارت شناسايي معتبر به همراه كارت دانشجويي  براي استفاده از كتابخانه الزامي است.
  شرايط عضويت اعضا به قرار زير است:
1- كاركنان رسمي سازمان ماداميكه در استخدام سازمان مي باشند با ارائه دو قطعه عكس و تكميل فرم عضويت
2- كاركنان وابسته، اعضاي هئيت علمي و استادان قراردادي مركز آموزش ماداميكه قرارداد همكاري أنها با سازمان معتبر است با ارائه معرفي نامه از امور اداري و يا مركز آموزش (بسته به مورد)، دو قطعه عكس و تكميل فرم عضويت
3- دانشجويان دوره هاي سازمان (مندرج در بند 5/1) تا پايان دوره آموزشي مربوطه و با ارائه معرفي نامه از مركز آمورش، دو قطعه عكس و تكميل فرم عضويت
4- اعضاي انجمن ها ، با معرفي نامه از انجمن مربوطه و ضمانت نامه انجمن يا موسسه مربوطه ، ارائه عكس، تكميل فرم عضويت و پرداخت حق عضويت
5- اعضا خانه مديران و فارغ التحصيلان دوره ها، با معرفي مركز آموزش و ضمانت نامه موسسه مربوطه ، ارائه دو قطعه عكس ، تكميل فرم عضويت و پرداخت حق عضويت
تبصره:
مدير عامل سازمان مي تواند افراد فرهيخته و يا مديران سرشناس و افراد مندرج در بند 1-9را به عنوان عضو افتخاري كتابخانه بپذيرد.
كتب موجود در كتابخانه فقط به اعضا امانت داده مي شود.
هر عضو در يك زمان حداكثر مي تواند پنج مدرك را براي مدت حداكثر يك ماه به امانت بگيرد. در صورت نداشتن تقاضا براي مدارك در اختيار اين مدت قابل تمديد مي باشد.

تبصره: مداركي كه تعداد آنهامحدود و يا مراجعه به آنها زياد است حداكثر مدت امانت به تشخيص رييس كتابخانه تعيين مي شود.
مدارك جديدي كه وارد كتابخانه مي شود براي انجام مراحل آماده سازي حداكثر به مدت يك ماه به امانت داده نمي شود ولي اعضا براي امانت گرفتن مي توانند در خواست نوبت نمايند.
گرازشهاي مشاوره اي و تحقيقاتي و آيين نامه هاي داخلي سازمان كه در آرشيو فني نگهداري مي گردد، صرفا" به مديران و كارشناسان دايمي سازمان به امانت داده مي شود.
تبصره: كارشناس وابسته و دانشجويان سازمان فقط با تاييد و معرفي مدير مربوط مي توانند اين نوع مدرك را به امانت بگيرند.
كتب مرجع از قبيل واژه نامه، مجموغه قوانين، كتابشناسي ، دائره المعارف و امثالهم و مدارك منحصر بفرد يا كمياب و مدارك محرمانه به امانت داده نمي شود.

تبصره: بجز مدارك محرمانه امانت دادن ساير مدارك در مواردي كه بيش از يك نسخه در كتابخانه موجود باشد به تشخيص رييس كتابخانه حداكثر براي يك شب امكان پذير است.
نشريه هاي ادواري غير از نشريات خبري به صورت كوتاه مدت و به تشخيص رييس كتابخانه به ترتيب ذيل به امانت داده مي شود:
        - آخرين شماره نشريه هاي ادواري از ساعت 16 الي 8 صبح روز بعد
        - نشريه هاي قديمي به مدت سه روز و هر بار يك شماره امانت داده مي شود.
        - نشريه هاي صحافي شده امانت داده نمي شود
اگر مدارك مورد نياز درخواست كننده به امانت داده شده باشد، متقاضي مي تواند براي امانت گرفتن آنها نوبت بگيرد.
تبصره: هرگاه درخواست كننده ظرف 24 ساعت پس از موعد مقرر براي گرفتن مدارك مراجعه نكند كتابخانه مجاز است مدرك را در اختيار درخواست كنندگان ديگر قرار دهد.
با اعضايي كه كتاب امانت گرفته شده را در موعد مقرر به كتابخانه بازنگردانند و يا آنها را گم كنند و يا خسارتي به آنها وارد نمايند به ترتيب ذيل رفتار مي شود:
     ارسال اخطاريه كتبي، در صورت عدم توجه به اخطاريه علاوه برآنكه عضو موظف،خواهد بود به ازا هر روز تاخير مبلغي به عنوان جريمه بپردازد، مراتب به مديريت يا معرف مربوطه كتبا" جهت پيگيري و تحويل مدرك اعلام مي گردد. چنانجه بدون عذر موجه از تحويل مدرك به مدت 10 روز خوداري شود، براي شش ماه به وي كتاب امانت داده نمي شود و در صورت تكرار، ادامه عضويت شخص منوط به تصويب كميته راهبري خواهد بود.
     هرگاه امانت گيرنده مدركي را گم كند، بايد مدرك گم شده را عينا" تهيه نمايد و بهاي آماده سازي آنرا به تشخيص رييس كتابخانه بپردازد و در صورت عدم امكان تهيه مدرك ملزم است كه بهاي آنرا به نرخ روز ( به تشخيص رييس كتابخانه) به اضافه بهاي آماده سازي پرداخت كند.
     هرگاه امانت گيرنده به مدركي خسارتي وارد كند يا صحافي آنرا باز كند بايستي هزينه هاي مربوط به بازسازي مدرك را طبق تشخيص رييس كتابخانه بپردارد.
تبصره: كتابخانه در قبال وجوه دريافتي نسبت به صدور قبض رسيد وجه در سه نسخه اقدام مي نمايد.
كتابخانه مجاز است در صورت درخواست مراجعين، نسبت به تهيه كپي از مدارك مورد نظر آنها ( به جز مدارك محرمانه ) و همچنين تهيه گزارش كامپيوتري از اطلاعات سيستم كتابخانه اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را طبق تعرفه هاي سازمان دريافت و به حساب سازمان واريز نمايد.
در اجراي ماده 4/8 دستورالعمل اداره امور كتابخانه و مركز اطلاع رساني اين آيين نامه در 14 ماده و 6 تبصره در تاريخ 3/10/1374 به تصويب كميته راهبري كتابخانه و مركز مدارك و مدير عامل سازمان رسيده و از تاريخ مذكور لازم الاجرا مي باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/25 | نظرات