ضوابط و آیین نامه هاضوابط و آيين نامه ها

 
1-ضوابط و آئين نامه دوره كارشناسى ارشد رسمی سازمان مدیریت صنعتی مرکز مطابق با ضوابط و آيين نامه هاى وزارت علوم,تحقيقات و فن آورى مى باشد. .پذيرفتن دانشجو در اين دوره از طريق آزمون سراسرى كارشناسى ارشد و انجام مصاحبه و پرداخت شهريه مربوطه مى باشد.

ضوابط و آئين نامه هاى عمومى ساير دوره هاى مركز آموزش به شرح زير است :

1- رعايت شئونات اخلاقى متناسب با يك فضاى آموزشى.

2- رعايت پيش نيازدوره.

3- حضور در بيش از 75درصد مدت دوره

4- كسب نمره قبولى حداقل 12 در دوره هايى كه آزمون دارند.

5- پرداخت شهريه.

6- انصراف و استرداد شهريه متناسب با ضوابط هربرنامه آموزشى انجام پذيراست.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات