تاریخچه آموزش

 سازمان مديريت صنعتي دراستان خوزستان ازسال 1376 فعاليت خودرا درزمينه مشاوره مديريت درشهراهواز مركز استان خوزستان درايران باانعقاد قراردادهاي متعدد با سازمان هاو شركت هاي بزرگ به ويژه شركت هاي مرتبط با صنعت نفت كه عمدتاً درشهراهواز واستان خوزستان قرارگرفته اند آغاز نمود.

نمونه کارفرمایان نمایندگی خوزستان :

- شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب
- شركت ملي حفاري ايران
- شركت بهره برداري نفت وگازكارون
- شركت بهره برداري نفت وگازآغاجاري
- شركت بهره برداري نفت وگازگچساران
- شركت بهره برداري نفت وگازمارون
- شركت پيراحفاري
- شركت خدمات رفاهي نفت
- شركت خدمات پشتيباني وترابري نفت
- شركت برق منطقه اي خوزستان
- سازمان آب وبرق خوزستان ( معاونت توسعه سدونيروگاه )
- شركت آب وفاضلاب خوزستان
- شركت آب وفاضلاب اهواز
- نيروگاه رامين
- نيروگاه زرگان
- دانشگاه علوم پزشكي اهواز
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري آب جنوب شرق
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري ناحيه شمال ( دز)
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري كرخه وشاوور
- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري گتوند
-  شركت چرم ايران
- شركت ماشين سازي تاشا
- شركت مهندسي فن آور معادن وفلزات ( MMTE )
- شركت نسوز خوزستان
- شركت كشت وصنعت گلستان دزفول
- شركت سپيدان
- شركت فولاد پايا

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات