ساختار اجراییساختاراجرايى دوره هاى مركز آموزش

 
 
دوره هاى آموزشى دفتر اجرايى
تحصيلات تكميلى و دوره هاى عالى مديريت
دوره كارشناسى ارشد ودر سطح مديريت اجرايى دفتر كارشناسى ارشد ودرسطح مديريت اجرايى
دوره كارشناسى ارشد و در سطح مديريت سيستم و بهره ورى دفتر كارشناسى ارشد و در سطح مديريت سيستم و بهره ورى
ساير دوره هاى در سطح كارشناسى ارشد دفتركارشناسى ارشد
آموزش از راه دور دفتركارشناسى ارشد
دوره هاى تخصصى مديريت
دوره هاى تخصصى ميان مدت مديريت دفتر دوره هاى تخصصى ميان مدت مديريت
دوره هاى كاردانى دفتر دوره هاى كاردانى
دوره هاى كوتاه مدت مديريت دفتر دوره هاى كوتاه مدت مديريت
دوره هاى كوتاه مدت كامپيوتر دفتر دوره هاى كوتاه مدت كامپيوتر
دوره هاى ويژه
دوره هاى استراتژيك و بين الملل دفتر دوره هاى استراتژيك و بين الملل
سمينارهاىآموزشى دفتر سيمنارهاى آموزشى
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات