دوره های کوتاه مدت 96-95

دوره هاي آموزشي سال مالي 96-95
رديف نام دوره آموزشي مدت زمان دوره تاريخ برگزاري دوره هزينه دوره برای هرنفربه ريال
1 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي 8 14 و15/7/95 000ر850
2 قانون تجارت 16 26 الي 29/7/95 000ر700ر1
3 روش ها و فنون ايجاد انگيزه در كاركنان 12 2 و 3/8/95 000ر200ر1
4 تفكر سيستمي 16 3 الي 6/9/95 000ر700ر1
5 برقراري ارتباط موثر 12 11 الي 13/8/95 000ر200ر1
6 آشنايي با نظام پيشنهادات 8 9 و 10/8/95 000ر850
7 تجارت و بازرگاني بين الملل 16 17 الي 20/8/95 000ر700ر1
8 آموزش نرم افزار comfar 16 24 الي 27/7/95 000ر700ر1
9 فن بيان و آئين سخنوري 16 1 الي 4/9/95 000ر700ر1
10 آئين نگارش و مكاتبات اداري 8 6 الي 7/9/95 000ر850
11 مديريت و برنامه ريزي آموزش 16 15 الي 18/9/95 000ر700ر1
12 ارگونومي و عوامل انساني 8 13 الي 14/9/95 000ر850
13 ارزشيابي عملكرد نيروي انساني 8 15 الي 16/9/95 000ر850
14 سازمان هاي شاد 8 17 الي 18/9/95 000ر850
15 آشنايي با نرم افزار SPSS 8 20 الي 21/9/95 000ر850
16 مهارت كار تيمي 12 22 الي 24/9/95 000ر200ر1
17 اصول مديريت و سرپرستي 16 1 الي 4/10/95 000ر700ر1
18 بهبود بهره وري 8 28 الي 29/9/95 000ر850
19 مباني و الزامات HSE 16 5 الي 8/10/95 000ر700ر1
20 دوره بازاريابي و تبليغات 16 18 الي 21/10/95 000ر700ر1
21 مديريت استراتژيك صنعت 25 25 الي 29/10/95 000ر600ر2
22 مديريت عمومي 16 4 الي 7/11/95 000ر700ر1
23 رفتار سازماني 12 9 الي 11/11/95 000ر200ر1
24 مديريت تعالي 12 12 الي 14/11/95 000ر200ر1
25 سازمان يادگيرنده 8 17 الي 18/11/95 000ر850
26 تكنيك هاي نوين آموزش براي مدرسين خلاق 8 19 الي 20/11/95 000ر850
27 آشنايي با الزامات و تشريح استاندارد 8 24 و 25/11/95 000ر850
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/11/18 | نظرات