دوره های کوتاه مدت کاربردی تعالی سازمانی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
1 خودارزيابي براساس مدل تعالي 16
2 آشنايي با مدل تعالي سازماني 8
3 تربيت ارزياب براساس مدل تعالي سازماني 16
4 تدوين اظهارنامه جايزه تعالي سازماني 16
5 نظام پيشنهادات (SS) 16
6 روند حل مسئله به روش QCC- تئوري و عملي 32
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات