دوره های کوتاه مدت کاربردی مدیریت منابع انسانی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
1 آشنايي با اصول و نظام طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل 8
2 روانشناسي صنعتي و سازماني 16
3 مديريت كارفريني 32
4 خلاقيت و نوآوري 16
5 اصول سرپرستي 36
6 مديريت منابع انساني 16
7 ارزيابي عملكرد كاركنان 16
8 مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني 36
9 تكنيكهاي مصاحبه اثربخش 16
10 آشنايي با استاندارد ايزو 10015 16
11 آشنايي با تكنيكهاي آموزشي 16
12 تدوين و استقرار نظام پيشنهادات 8
13 طراحي نظام انگيزش منابع انساني (مالي و غيرمالي) 16
14 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني 16
15 مديريت استراتژيك BSC ( روش ارزيابي متوازن) 16
16 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني 16
17 آموزش روساي دفاتر مديران 34
18 طبقه بندي مشاغل 40
19 تكنيك هاي نيازسنجي 16
20 جذب، استخدام و شايسته گزيني 32
21 مديريت امور كاركنان 54
22 بهبود بهره وري 8
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات