دوره های کوتاه مدت کاربردی بازرگانی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
1 اصول و فنون مذاكره تجاري 20
2 امور گمركي و ترخيص كالا 52
3 اصول بازاريابي و مديريت بر بازار 60
4 مديريت مناقصات 32
5 مديريت خريد و انبارداري 60
6 مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 32
7 تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي 16
8 تحقيقات بازار 60
9 مديريت خريد و سفارشات خارجي 38
10 مديريت صادرات 24
11 مديريت استراتژيك برند 30
12 دوره بازاريابي و تبليغات 16
13 دوره چگونگي صادرات و امور گمركي 16
14 قوانين حاكم بر گمرك و امور مربوط به ترخيص كالا 16
15 بازاريابي و فروش كالا يا خدمات 16
16 مديريت ارتباط با مشتري CRM&CSM 16
17 اصول بايگاني و روشهاي طبق بندي و تنظيم اسناد و مدارك 16
18 طراحي فرايند خريد 16
19 چگونگي رفتار برون سازماني و درون سازماني در ارتباط با خريد 16
20 مديريت فروش با تاكيد بر برنامه ريزي،مهارتهاي مديران و رضايت مشتري 16
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات

دوره های کوتاه مدت کاربردی بازرگانی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
21 قانون برگزاری مناقصه 16
21 اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار 60
22 مهندسی فروش و فروشهای حضوری 40
23 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 38
24 مهارت های ارتباطی و رفتار با مشتری 32
25 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی 32
26 اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار 60
27 مهندسی فروش و فروشهای حضوری 40
28 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 38
29 مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی 40
30 روشهای مذاکرات بین المللی 50
31 اصول تنظيم قراردادها 16
32 سيستم خريد و انبارداري 16
33 برنامه ريزي سفارشات و كنترل موجودي 16
34 مدیریت ارتباط با مشتری CRM 32
35 امور گمرکی و ترخیص کالا 52
36 قراردادهای داخلی 16
37 قراردادهای پیمانکاری 16
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات