دوره های کوتاه مدت کاربردی مدیریت عمومی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
1 كارآفريني 8
2 خلاقيت و نوآوري 16
3 ارزيابي عملكرد سازماني 40
4 گردش مكاتبات و اصول بايگاني 36
5 قانون كار و تامين اجتماعي 36
6 نظام مديريت ريسك (ERM) 8
7 مديريت استعداد- مقدماتي 8
8 تكنيك هاي حل مسئله 8
9 آئين دادرسي كار در هيئت هاي تشخيص حل اختلاف وزارت كار 20
10 مديريت بهره وري به همراه كارگاه هاي تخصصي 32
11 رويكردهاي نوين مديريت دانش 16
12 كارگاه توسعه تيم و كار تيمي در سازمان ها 24
13 مديريت استراتژيك و عملكرد سازماني 50
14 مديريت عمومي 40
15 تحليل و طراحي مجدد ساختار سازماني 16
16 تيم سازي و رفتارشناسي تيمي به كمك مدل DISC 16
17 مديريت زمان و استرس 28
19 آيين نگارش مكاتبات اداري 32
20 هوش هيجاني 8
21 كارت امتيازي متوازن (BSC) 16
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات

دوره های کوتاه مدت کاربردی مدیریت عمومی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
22 دوره آيين نگارش و مكاتبات اداري و بايگاني اسناد و مدارك فني 16
23 مديريت سازمان هاي پيچيده 8
24 دوره چگونگي حضور مناقصه ها و مزايده ها 16
25 اصول نامه نگاري و گزارش نويسي اداري 16
26 مديريت انبار 16
27 مديريت مشاركتي 16
28 مديريت زنجيره تامين SCM 16
29 شش سيگما 16
30 فنون مذاكره و ارتباط موثر 16
31 مهندسي مجدد BPR 16
32 هزينه هاي كيفيت 16
33 مديريت تحول 8
34 اصول فنون و مذاكره 8
35 تشريح قوانين بازنشستگي و معافيت هاي حق بيمه 16
36 قانون كار و قراردادهاي مربوط به آن 16
37 ابعاد حقوقي پيمان 16
38 گزارش نويسي و مكاتبات اداري 16
39 توانمندسازي مسئولين دفاتر مديران 16
40 اصول و فنون مصاحبه 16
41 مهارتهاي مديريتي 44
42 تفكر سيستمي 20
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات

دوره های کوتاه مدت کاربردی مدیریت عمومی

رديف نام دوره مدت دوره (ساعت)
44 برنامه ريزي زمان و افزايش كارائي و اثربخشي 16
45 قانون كار و قراردادهاي مربوط به آن 16
46 مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 16
47 ارتباطات اجتماعي 16
48 اعتبارات اسنادی 20
49 توانمندی سازی مدیران 32
50 شيوه هاي ايجاد انگيزه در كاركنان 16
51 مديريت زمان 16
52 مديريت زنجيره اي تامين 16
53 مديريت تعارض 16
54 تجزيه و تحليل مشكلات و تصميم گيري 16
55 مديريت اسناد و حفاظت مدارك طبقه بندي شده 16
56 كاربرد خلاقيت در فرايند تصميم گيري 16
57 مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 16
58 اصول مديريت و سرپرستي 16
59 مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني 30
60 مباني و الزامات  HSE 16
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات