دوره های کوتاه مدت عمومی موسسه مدیریت پروژه آریانا

رديف نام دوره ساعت
1 دوره پیشرفته مديريت پروژه (آمادگی آزمون PMP) جهت اعزام به آزمون     7روز کامل- 56 ساعت
2  برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی 3روز کامل- 24 ساعت
3 آمادگی آزمون PFMP 3 روز کامل- 24 ساعت
4 کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پیشرفته) 3 روز کامل- 24 ساعت
5 کاربرد اکسل در کنترل پروژه 2 روز کامل- 16ساعت
6 کارگاه  آموزش  نرم افزار MSP 3 روز کامل- 24 ساعت
7 اصول و تکنیک های امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه ها 2 روز کامل- 16ساعت
8 آیین نامه ها و قوانین مقررات مناقصه ها 2 روز کامل- 16ساعت
9  مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK  (پيش نياز آزمون PMP) 7روز کامل- 56 ساعت
10 مدیریت هزینه در پروژه های EPC 2 روز کامل- 16ساعت
11 کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار پریماورا 6.0  (پایه و پیشرفته) 6 روز کامل- 48 ساعت
12  مبانی حقوقی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان های EPC 3 روز کامل- 24 ساعت
13 فرایند تهیه گزارشات حرفه ای پروژه ها- ترمیک 4 نیمروز- 16 ساعت
14 PRINCE 2 Foundation 3 روز کامل- 24 ساعت
15 کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته) 3 روز کامل- 24 ساعت
16  برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی 3 روز کامل- 24 ساعت
17 مدیریت پروژه به کمک ارزش کسب شده EVPM 3 روز کامل- 24 ساعت
18 PRINCE2 Practitioner 3 روز کامل- 24 ساعت
19 کارگاه  آموزش  نرم افزار MSP 3 روز کامل- 24 ساعت
20  کارگاه طراحی DCC پروژه های EPC در نرم افزار Access 3 روز کامل- 24 ساعت
21 مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات 2 روز کامل- 16 ساعت
22 کاربرد اکسل در کنترل پروژه - ترمیک 4 نیمروز- 16 ساعت
23 مديريت ادعا ، آناليز تاخيرات و تغييرات پروژه با استفاده از نرم افزار MSP 2 روز کامل- 16 ساعت
24 اصول و تکنیک های امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه ها 2 روز کامل- 16 ساعت
25 کارگاه  آموزش  نرم افزار MSP  - ترمیک 6 نیمروز کامل- 24 ساعت
26 فرایند تهیه گزارشات حرفه ای پروژه ها 4 نیمروز- 16 ساعت
27 کنترل پروژه های کارگاهی در پروژه های EPC 2 روز کامل- 16 ساعت
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات

دوره های کوتاه مدت عمومی موسسه مدیریت پروژه آریانا

رديف نام دوره ساعت
28 PRINCE 2 Foundation 3 روز کامل- 24 ساعت
29 راهنمای عملیاتی استقرار مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMBOK -PMBOKدر عمل 6 روز کامل- 45 ساعت
30 کارگاه جامع مدیریت هزینه در پروژه ها(بودجه بندی و کنترل) 3 روز کامل- 24 ساعت
31  برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی  و نرم افزار MSP 6 روز کامل- 48 ساعت
32  آمادگی آزمون "مدیر ساخت حرفه ای" (CCM) 5 روز کامل- 40 ساعت
33 مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات 2 روز کامل- 16 ساعت
34 مهارت تهیه زمانبندی حرفه ای پروژه ها 3 روز کامل- 16 ساعت
35 کارگاه  آموزش  نرم افزار MSP 3 روز کامل- 24 ساعت
36 پیمانکار مدیریت (MC)، عامل چهارم 2 روز کامل- 16 ساعت
37 مدیریت مهندسی در پروژه های EPC 1 روز کامل- 8 ساعت
38 آمادگی آزمون RMP 3 روز کامل- 24 ساعت
39 متره و برآورد تهیه صورت وضعیت  پروژه ها و طرح ها 2 روز کامل- 16 ساعت
40  مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK  (پيش نياز آزمون PMP)- ترمیک 14 نیمروز - 56 ساعت
41 مدیریت ریسک کاربردی در پروژه های EPC 2 روز کامل- 16 ساعت
42 دوره آمادگی آزمون بین المللی مدیریت توسعه منابع انسانی 5 روز کامل- 40 ساعت
43 آمادگی آزمون زمانبندی حرفه ای پروژه ها PMI-SP 3 روز کامل- 24 ساعت
44 مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار Pertmaster 2 روز کامل- 16 ساعت
45 مدیریت پروژه به کمک ارزش کسب شده EVPM 3 روز کامل- 24 ساعت
46 کارگاه کاربردی نرم افزار  Primavera Contract Manager 3 روز کامل- 24 ساعت
47 آمادگی آزمون PFMP 3 روز کامل- 24 ساعت
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات