دوساله مدیریت صنعتی

دوساله

مديريت صنعتی

آموزش دوره های مدیریت

دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
آيين نگارش ومکاتبات اداری 2
مهارتهای زندگی 2
زبان عمومی 3
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
آشنايي با کامپيوتر 2
رياضيات مقدماتی 2
رياضيات کاربردی 3
آشنايي بااينترنت 2
کارآفرينی 3
آمارکاربردی 2
مديريت رفتار سازمانی 3
حسابداری صنعتی1 3
اصول مديريت 3
کليات علم اقتصاد 3
اصول حسابداری1 3
روابط عمومی 2
کاربرد کامپيوتر1 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول حسابداری2 3
مديريت توليد 2
کنترل پروژه 2
حفاظت صنعتی 2
کارسنجی وروش سنجی 2
تحقيق درعمليات1 3
زبان تخصصی1 2
سيستمهای انبار،خريد وسفارشات 2
اصول بازاريابی 2
کارگاه تحقيق درعمليات 1
کارگاه حسابداری 1
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
حقوق کار وتامين اجتماعی 2
تجارت الکترونيک 3
برنامه ريزی و اجرای کار گروهی 2
کنترل کيفيت آماری 3

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات