دوره های مالی،بانکی و اقتصاد

ردیف عنوان دوره پیش نیاز ​مدت (ساعت) ​تعداد جلسه
1 ​اصول و مبانی حسابداری 2 اصول و مبانی حسابداری1 38 8
2 اصول حسابداری مالی 1
(موسسات خدماتی  ، بازرگانی )
به همراه كارگاه
​دیپلم 73 15
3 اصول حسابداری مالی 2
( وجه نقد - حقوق دستمزد -
حسابها واسناد دریافتنی -سرمایه گذاری -
- دارایی ثابت )
​ردیف 2 58 12
4 حسابداری صنعتی 1 ​ردیف 3 53 11
5 حسابداری پیمانکاری
( استاندارد شماره 9 حسابداری ایران  )
​لیسانس حسابداری 20 4
6 تهیه صورتهای مالی و
یادداشتهای همراه
​لیسانس حسابداری 48 10
7 حسابداری مالیاتی ​ردیف 5 50 10
8 کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی ​ردیف 5 8 2
9 کارگاه تهیه اظهارنامه
ارزش افزوده وخرید وفروش فصلی
​ردیف 5 8 2
10 کارگاه تهیه صورت جریان وجه تقد ​لیسانس حسابداری 8 2
11 حسابداری شرکتها
(سهامی وغیر سهامی )
​ردیف 3 43 9
12 استانداردهای حسابداری ایران
( 33 استاندارد )
​لیسانس حسابداری 68 14
13 بودجه بندی جامع ​لیسانس حسابداری 20 4
14 حسابداری مدیریت ​لیسانس حسابداری 40 8
15 حسابداری با کامپیوتر ​ردیف 2 25 5
16 نرم افزار حسابداری صنعتی ​ردیف 5 43 9
17 حسابداری صنعتی دو ​ردیف5 53 11
18 MBA فشرده با گرايش مالي ​لیسانس حسابداری 240 48
19 مديريت تخصصي مالي ​لیسانس حسابداری 200 40
20 مالي و حسابداري براي مديران
( ویژه مدیران غیر مالی )
​لیسانس 50 10
21 حسابداری حقوق و دستمزد ​ردیف 3 25 5

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات