دوره های زبان انگلیسی برای کسب و کار

رديف ​نام دوره مدت(ساعت) ​هدف دوره
1 ​Biz Language - 1 30 ​توسعه دانش عمومی
2 Biz Language - 2 30 ​توسعه دانش عمومی
3 Biz Language International 1​
Email
Telephoning
Socializing
50 ​ایجاد مهارت
4 Biz Language International 2​​
Meetings
Negotiating
60 ایجاد مهارت
5 Biz Language International 3​​
Presentations
Commercial Correspondence
60 ایجاد مهارت
6 English for Finance 112 ​توسعه دانش تخصصی
7 English for Banking 112 ​توسعه دانش تخصصی
8 English for Human Resources 36 ​توسعه دانش تخصصی
9 English for Legal Professional 36 ​توسعه دانش تخصصی
10 English for Sales & Purchansing 36 ​توسعه دانش تخصصی
11 ​English for Marketing & Advertising 36 ​توسعه دانش تخصصی
12 ​Terminology of MBA 30 ​توسعه دانش تخصصی
13 Biz Conversation Workshop 2 ​توسعه دانش تخصصی

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات