دوره های تولیدی، مهندسی، فناوری اطلاعات

ردیف عنوان دوره​ مدت (ساعت)​ تعداد جلسه ​هدف دوره
1 MBA فشرده با گرایش تولید و عملیات 240 48 ​​توسعه دانش مدیریتی
2 MBA فشرده با گرایش زنجیره تامین 240 48 ​​توسعه دانش مدیریتی
3 مدیریت کارخانه 120 24 ​​توسعه دانش تخصصی
4 ​مهندسی کیفیت 120 24 ​​توسعه دانش تخصصی
5 مدیریت زنجیره تامین و لجستیک 50 10 توسعه دانش عمومی
6 بهبود و اصلاح فرایند با مدل  APQC 30 6 ​​ایجاد مهارت
7 فرایند طراحی محصول جدید 50 10 توسعه دانش عمومی
8 ​​مدیریت پروژه برای مدیران 110 22 توسعه دانش تخصصی
9 ​مدیریت واحد های خدماتی 60 12 ​​توسعه دانش عمومی
10 ​مدیریت بهره وری در سازمان ها 40 8 توسعه دانش عمومی
11 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
با MSP 2010
35 7 ​​ایجاد مهارت
12 ​​آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه
بر مبنای PMBOK
50 10 ​​توسعه دانش عمومی
13 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
با P6
45 9 ​​ایجاد مهارت
14 مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه 30 6 ​​توسعه دانش عمومی
15 ICT برای مدیران 50 10 ​​توسعه دانش عمومی
16 کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار
Comfar
40 8 ​ایجاد مهارت
17 نرم افزار SPSS 20 4 ​ایجاد مهارت
18 ​Excel مقدماتی 25 5 ​ایجاد مهارت
19 Excel پیشرفته 30 6 ​ایجاد مهارت
20 ماکرونویسی در اکسل با VBA 30 6 ​ایجاد مهارت

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات