دوره های تعالی سازمانی

دوره های تخصصی تعالی سازمانی
 
 
-     بسته آموزشي تعالي سازماني، شامل سه كارگاه با عناوين ذيل مي باشد:
 
        * آشنايي با مدل تعالي سازماني
        * تدوين اظهارنامه جايزه تعالي سازماني
        * خودارزيابي براساس مدل تعالي سازماني
        * تربيت ارزياب براساس مدل تعالي سازماني
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/05 | نظرات