دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان

ردیف عنوان دوره مدت(ساعت) ​تعدادجلسه ​هدف دوره
1 MBA فشرده با گرایش عمومی مدیریت 240 48 ​توسعه دانش مدیریتی
2 MBA فشرده با گرایش منابع انسانی 240 48 ​توسعه دانش مدیریتی
3 MBA فشرده با گرایش توسعه کسب و کار 240 48 ​توسعه دانش مدیریتی
4 مدیریت اجرایی 200 40 ​توسعه دانش مدیریتی
5 مدیریت استراتژیک 120 24 توسعه دانش تخصصی
6 ​مدیریت منابع انسانی 100 20 توسعه دانش تخصصی
7 پرورش مدیران آموزش 80 16 توسعه دانش تخصصی
8 سازمان، مدیریت و رهبری 40 8 ​​​توسعه دانش عمومی
9 ​اصول سرپرستی 30 6 ​​​توسعه دانش عمومی
10 طبقه بندی مشاغل 35 7 ​طبقه بندی مشاغل 
11 ​قانون کار و تامین اجتماعی 30 6 توسعه دانش عمومی
12 جذب و استخدام و شایسته گزینی 20 4 توسعه دانش عمومی
13 جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد) 20 4 ​​ایجاد مهارت
14 مدیریت امور کارکنان (کارگزینی) 40 8 ​​ایجاد مهارت
15 مدیریت رفاه کارکنان 15 3 ​توسعه دانش عمومی
16 تجزیه و تحلیل شغل 25 5 ​ایجاد مهارت
17 ارزیابی عملکرد کارکنان 20 4 ​ایجاد مهارت
18 ​آموزش روسای دفاتر مدیران 30 6 ​ایجاد مهارت
19 مدیریت منابع انسانی برای مدیران
(ویژه مدیران غیر منابع انسانی)
25 5 ​​​توسعه دانش عمومی
20 مهارتهای ارتباطی و رفتارسازمانی 30 6 ​​​توسعه دانش عمومی
21 تکنیک های نیاز سنجی آموزشی 20 4 ​​ایجاد مهارت
22 اندازه گیری اثربخشی آموزشی مدل ROI 15 3 ​​ایجاد مهارت
23 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 15 3 ​​ایجاد مهارت
24 آسیب شناسی منابع انسانی و
راهکارهای بهبود
15 3 ​توسعه دانش عمومی
25 گردش مکاتبات و اصول بایگانی 25 5 ​​​ایجاد مهارت
26 ارزیابی عملکرد سازمانی با
تمرکز بر مدل کارت امتیازی متوازن
20 4 ​​​​ایجاد مهارت
27 مدیریت روابط عمومی و تبلیغات 50 10 ​​​توسعه دانش عمومی
28 قوانین و مقررات ویژه مدیران 65 13 ​​​توسعه دانش عمومی
29 اقتصاد برای مدیران 20 4 ​​​توسعه دانش عمومی
30 مدیریت زمان و استرس 15 3 ​​​توسعه دانش عمومی
31 زبان بدن 10 2 ​​​توسعه دانش عمومی
32 کارتیمی 15 3 ​​​توسعه دانش عمومی
33 تصمیم گیری و تکنیک های حل مساله 20 4 ​​​توسعه دانش عمومی
34 توسعه توانمندی اعضای هیئت مدیره​ 70 14 ​توسعه دانش تخصصی

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات