تکمیلی مدیریت صنعتی

تکمیلی

مديريت صنعتی

آموزش دوره های مدیریت

دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
گزارش نويسی 2
زبان عمومی2 2
اصول سرپرستی 2
تصميم گيری وحل مسئله 2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت منابع انسانی 3
مديريت پروژه 3
مديريت بهره وری 3
تجزيه وتحليل سيستمها وروشها 3
سيستمهای اطلاعات ومديريت 2
ارگونومی 2
حقوق تجارت 3
بازاريابی واستراتژيهای بازار 3
خلاقيت ونوآوری 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت مالی 3
برنامه ريزی وکنترل موجوديها 3
مديريت کارخانه 3
زبان تخصصی2 2
کاربرد کامپيوتر 3
حسابداری صنعتی2 2
مبانی کيفيت واستانداردها 2
نگهداری وتعميرات 2
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
پروژه 3
ارزيابی طرحهای صنعتی 3
مديريت استراتژيک 3
مديريت ارتباط با مشتری 2

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/12 | نظرات