MBA مدیریت مالی

عالی

MBA- مدیریت مالی

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
هدف از برگزاری دوره عالی مدیریت مالی،آموزش نيروی انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش تخصصی افراد مرتبط با این رشته در موسسات بازرگانی ،تولیدی خصوصی و د ولتی است . در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم جدید علمی ، تکنیک ها و فنون روز در حوزه این دانش نظیر مباحث بازار پول ، بازار سرمایه ، تصمیم گیری های سرمایه گذاری ،تحلیل شرایط بنگاه های اقتصادی ، برنامه ریزی و ... آشنا شده و با کسب اطلاعات جدید قادر به حل مشکلات احتمالی سازمان های خود می شوند.   
دروس پیش نیاز 
نام درس تعداد واحد
----- ------
کاربرد آمار در مدیریت  2
حسابداری مالی  2
اقتصاد  2
زبان تخصصی  2
کاربرد کامپيوتر در مديريت  2
نگرش سیستمی  2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
مدیریت مالی مقدماتی ( شامل تجزیه تحلیل صورت های مالی) 2
مدیریت مالی پیشرفته  2
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک پیشرفته 3
ارزش گذاری سهام و شرکتها 2
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
حسابداری مدیریت  2
اقتصاد مدیریت  2
سازمانهای پولی و مالی  2
مدیریت استراتژیک  2
روش تحقیق  2
قوانین و مقررات (تجارت ،کار و تامین اجتماعی ،مالیات های مستقیم،صادرات و واردات ) 2
بازارهای پول و سرمایه  2

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/10 | نظرات