مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

عالی

مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
انتقال مفاهيم علمي به شركت كنندگان از طريق آموزش علوم و فنون مديريت سیستم و بهره وری و همچنين روش هاي مهندسي سيستم جهت بهبود عملكرد كيفي و كمي سازمان هابا تاکید بر روشهای نظام گرا به افراد .   
دروس پیش نیاز 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول و مبانی مدیریت  2
مقدمه‌ای بر بهره‌وری  2
حسابداری صنعتی برای مدیران  2
اقتصاد مهندسی  2
تحقیق در عملیات  ‌2
احتمال و آمار مهندسی  ‌2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
مدیریت کیفیت و بهره‌وری  3
مدیریت منابع انسانی  2
برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیران  2
مدیریت توليد و عملیات  3
سازماندهی و رهبری 2
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  3
اقتصادبرای مدیران  3
بازاریابی 3
مدیریت مالی 3
سیستم‌های دینامیکی  3
تجزیه و تحلیل تصميم گیری با معیارهای چندگانه 3
سیستم‌های اطلاعات مدیریت 3
سیستم‌های جامع اطلاعاتی 3
سمينار  3
مباحث ويژه در مهندسی صنايع 3
مدیریت و برنامه ریزی پروژه 3
روش تحقیق 2
حسابداری مدیریت  2
برنامه ریزی حمل و نقل  2
مديريت زنجیره تامین  3
مديريت نگهداری و تعمیرات  3
برنامه‌ریزی وکنترل تولید و موجودی ها 3
مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) 2
نگرش سيستمی  2
پروژه ( پایان نامه ) 4

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/10 | نظرات