mba حسابداری

سرفصل دروس mbaد حسابداری


*** حسابداری مالی ***

** حسابداری میانه (۱)

- مبانی نظری حسابداری و گزارشگری و آئین رفتار حرفه ای

- وجه نقد. تنخواه گردانها و مغایرت گیری بانکی

- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

- حسابها و اسناد دریافتنی

- موجودی مواد و کالا و سیستم های اندازه گیری مقادیر موجودیها

- تعیین بهای تمام شده محصول و روشهای ارزیابی موجودیها

- زیانهای مربوط به تعهدات خرید کالا و سایر روشهای جریان هزینه موجودیها

- مبانی نظری استهلاک و روشهای استهلاک

- سایر روشهای استهلاک شامل استهلاک گروهی . ترکیبی و کاهش ذخیره منابع طبیعی

- اموال . ماشین الات و تجهیزات . تحصیل جایگزینی و تعویض و از دست دادن دارایی ها

** حسابداری میانه (۲)

- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نمونه و یادداشتهای همراه آن

-تغییرات حسابداری . تهیه صورتهای مالی با استفاده از دفاتر ناقص

- سرمایه گذاریهای بلند مدت

- مکانیسم روشهای بهای تمام شده - معاملاتی - اوراق آماده برای فروش

- موضوعات خاص اوراق بهادار

- تجدید ارزیابی و تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها

- مکانیسم اوراق قرضه
- مکانیسم اوراق قرضه پرداختنی

- شرکتهای سهامی

- بدهی های جاری و احتمالی** حسابداری پیشرفته(۱)

- تشکیل شرکتهای تضامنی و عملیات آن

- قضیه شرکتهای تضامنی. شرکتهای عملی

- حسابداری شعب/ شعب خارجی

- ترکیب شرکتها

- گزارشگری مالی بخشها . صورت مالی کوتاه مدت و پیش بینی های مالی

- فروش اقساطی و کالای امانی برای فروش

** حسابداری پیشرفته(۲)

- صورتهای مالی تلفیقی:در تاریخ ترکیب شرکتها

- صورتهای مالی تلفیقی: بعد از تاریخ ترکیب شرکتها

- صورتهای مالی تلفیقی: سود و زیان بین شرکتها

- گزارش دهی مالی شرکتهای چند ملیتی

- ورشکستگی و تجدید سازمان شرکتهای سهامی

- ارزش فعلی: مفاهیم و کاربردها

** مباحث جاری در حسابداری
- حسابداری پیمانکاری

- حسابداری تورمی

- حسابداری اجاره ها

- بررسی موارد خاص در حسابداری

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/05 | نظرات