دوساله حسابداری

دوساله

حسابداری

آموزش دوره های مدیریت

  هدف دوره 
هدف این دوره آموزشی تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره وارد بازار کار گردیده و توانايی لازم را برای احراز مشاغلی در زمينه امور مالی و حسابداری در سطح میانی داشته باشند و قمستی از نیاز جامعه را تامين کنند.   
دروس عمومی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
آيين نگارش ومکاتبات اداری 2
مهارتهای زندگی 2
زبان عمومی1 3
رياضيات مقدماتی 2
رياضيات کاربردی 3
مبانی کامپیوتر و اينترنت 2
آمارکاربردی 2
  
دروس اصلی
نام درس تعداد واحد
----- ------
مديريت رفتار سازمانی1 3
حسابداری صنعتی1 3
اصول مديريت 3
کليات علم اقتصاد 3
اصول حسابداری1 3
روابط عمومی 2
کاربرد کامپيوتر1 2
  
  دروس تخصصی 
نام درس تعداد واحد
----- ------
اصول حسابداری2 3
حسابداری شرکتها 3
حسابداری مالياتی 2
حسابداری صنعتی2 2
حسابرسی 3
زبان تخصصی1 3
مديريت مالی 1 3
کارآموزی حسابداری صنعتی 1
کارآموزی اصول حسابداری1 1
کارآموزی اصول حسابداری2 1
  
دروس اختیاری 
نام درس تعداد واحد
----- ------
حسابداری دارائيهای بلندمدت 3
حسابداری دولتی وبودجه 3
تنظيم و کنترل بودجه شرکتها 3
سيستم انبار،خريد وسفارشات 2
حسابداری پيشرفته1 3

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/17 | نظرات