دوساله بیمه


درس هاي رشته  کاردانی اموربیمه
 
 
نام درس ردیف
آمار و کاربرد آن در مديريت 1
اصول بيمه 2
اقتصاد خرد 3
اقتصاد کلان 4
بازاريابي و مديريت بازار 5
بيمه اشخاص (1) 6
بيمه اموال (1) 7
بيمه اموال (2) (بيمه دريايي) 8
بيمه مسئوليت 9
بيمه هاي اتکايي 10
تربيت بدني 1 11
حسابداري 1 12
حسابداري 2 13
حسابداري شرکت هاي بيمه 14
حقوق بيمه 15
حقوق تجارت 16
رياضيات و کاربرد آن در مديريت (1) 17
رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2) 18
زبان تخصصي بيمه 1 و 2 19
زبان خارجي عمومي 20
فارسي عمومي 21
مباني رفتار سازماني 22
مباني سازمان و مديريت 23
مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت 24
کليات حقوق 25
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/05 | نظرات