DBA مدیریت پروژه

مديريت پروژه

آموزش دوره های مدیریت

               
  هدف دوره 
هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و اینده نگر است که با دانش ومهارت های مدیریت کسب وکار آشنا شوندتا بتوانند در تدوین جهت گیری های راهبردی و مدیریت و هم چنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند.این دوره هم چنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است تا آنها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب وکار در عرصه های ابر رقابتی آشنا کند تا بتوانند در ایفای نقش معمارسازمانی به طور موثر وکارآمد عمل نماید.   
  
نام درس تعداد واحد
-- --
مديريت پروژه 2
نظام های تحويل پروژه 2
زبان پيش نياز 2
آشنايي با استاندارد 2
  
 
نام درس تعداد واحد
-- --
زبان تخصصی 3
روش تحقیق  3
کسب و کار در محيط بین الملل 2
تفکر سيستمی و استراتژيک 2
رهبری در مديريت پروژه ها 2
مديريت چندفرهنگی 2
بازاريابی صنعتی 2
قوانين مرتبط با مديريت پروژه  2
مديريت دانش 2
اخلاق و مسئوليت های حرفه ای مديران پروژه 2
مديريت ذينفعان پروژه 2
آسيب شناسی مديريت پروژه در ايران 2
پایان نامه 10

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/10 | نظرات