هیئت مدیره
      
مهندس پیام فخرو                         مهندس عبدالعزیز هدایت                           دکتر بهنام فیض آبادی


اعضای هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان خوزستان
مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره نام ونام خانوادگی ردییف
مهندس عمران
کارشناس ارشد مدیریت پروژه
 
مدیر عامل شرکت گسترش مدیریت صنعتی نگین جاوید فرتاک  و مدیراجرایی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خوزستان پیام فخرو 1
مهندسی صنایع رئیس هیئت مدیره عبدالعزیز هدایت 2
دکترای مدیریت تولید وعملیات  عضو هیئت مدیره بهنام فیض آبادی 3
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/29 | نظرات