ماموریت و اهداف

ماموريت سازمان

كمك به توسعه ظرفيت مديريت كشور و تحول و بهسازي سازمانها.

اهداف

1- كمك به سازمانهاي دولتي و خصوصي به منظور بهبود سيستمها و روشهاي مديريت .

2- افزايش كارايي از طريق اجراي برنامه هاي مناسب آموزشي.

3- كمك  به مديران و سياستگذاران در پيداكردن كمبودها و تنگناهاي اجرايي طرحها از طريق مشاوره و تحقيق در مقوله هاي مديريت.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/22 | نظرات