تاریخچه سازمان


 
درپي ركود اقتصادي غيرقابل پيش بيني دهه 1330 و مشكلات صنايع نوپا و ايجاد بحران در صنعت كشور، مركزي تحت عنوان مركز راهنماي صنايع ايران ايجادشد. مطالعات انجام گرفته دراين مركز درطول دوران بحران و پس از آن نشان مي داد كه بنگاههاي صنعتي تاسيس شده توسط افراد خلاق كارآفرين و با شهامت با ورود به مرحله رشد نمي توانستند از روشهاي غيررسمي و متداول سنتي استفاده نمايند، لذا ايجاد يك سازمان كه هدف اصلي آن توانمند كردن مديران و تجهيز آنان به ابزار لازم، مطرح شد. بنيان اوليه سازمان مدريريت صنعتي در اوايل دهه 1340 دراين مركز شكل گرفت كه كوششي ابتدايي براي كمك به توسعه صنعتي كشور بود. مشاوران خارجي اين مركز با تشخيص ضرورت نيازبه كادر متخصص ايراني توصيه نمودند كادر ايراني مستقل دراين مركز شروع بكار نمايند. ضرورت تاسيس يك سازمان مستقل در بطن و بدون اطلاع مركز راهنمايي صيايع ايران، در سالهاي بعد بيش از پيش احساس شده و اين مركز با تغيير شكل و هدف بصورت «سازمان مديريت صنعتي    » وارد عمل شد و نخستين مديرعامل سازمان آقاي مهندس نيازمند منصوب شد. اعضاي هيئت مديره سازمان شامل نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنايع و اتاق صنايع و بازرگاني بودند. آزمايشگاههاي وابسته به اين مركز نيز تبديل به مركز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي فعلي شد. سازمان در سالهاي ابتدايي فعاليت از خدمات مشاوران خارجي و خصوصاً «يونيدو» كه وابسته به سازمان ملل مي باشد ، استفاده نمود وتوانست ضمن ارائه خدمات، اقدام به انتقال تكنولوژي نيز بنمايد. از عمده مشكلات سازمان در طي دوران حيات اوليه، رفع تضاد بين «خدمات ارشادي» و «خدمات حرفه اي» بود. سازمان پس از مدتي دريافت كه ارائه خدمات رايگان براي دو طرف مشكلاتي را ايجاد مي كند، درنهايت سازمان به اين نتيجه رسيد كه ارائه خدمات رايگان، خدمت سازمان رابه نازلترين سطح تقليل مي دهد، لذا سازمان برآن شد كه از كارفرمايان بخواهد درقبال دريافت خدمات، هزينه هاي آنرا پرداخت نمايندو بعنوان يك خريدار واقعي عمل نمايند. با منصوب شدن آقاي مهندس نيازمند به رياست هيئت مديره سازمان و معاونت وزارت صنايع، آقاي مهندس جمشيدقره جه داغي بعنوان مديرعامل سازمان مشغول بكار شد. دراين دوران استفاده از خدمات كارشناسان درجه اول بين المللي نظير «راسل ايكاف»، تغيير ساختار سازماني از وظيفه اي به ماتريسي و نوآوري در نظام حقوق كاركنان با هدف جذب و نگهداري افراد ذخيره سبب شد تا فعاليتهاي توسعه خدمات با سهولت و سرعت بيشتري ادامه يابد. در سالهاي پس از انقلاب و در دوران جنگ، سازمان توانست عليرغم دشواريهاي فراوان ناشي از شرايط خاص كشور، به حيات خود بعنوان بزرگترين و تنها موسسه خود اتكاي ارائه دهنده خدمات مديريت ادامه دهد. پس از پايان جنگ و به منظور گسترش فعاليتها، سازمان مديريت صنعتي اقدام به جذب نيروهاي جديد و گسترش شبكه مشاوران و كارشناسان ايراني و خارجي خود نمود تا بتواند در راستاي رسالتها و اهداف خود گام بردارد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/09/18 | نظرات